กฏเกณฑ์และความหมายของการตรวดน้ำ

เกณฑ์ในการไตร่ตรองระบุเกณฑ์คุณค่าน้ำนั้นถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างสูง พร้อมกับเป็นสิ่งที่จำต้องให้ความหมายเช่นเดียวกัน ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำที่ได้สร้างขึ้น มีกฏเกณฑ์เรื่องประกอบที่สำคัญคือ สภาวะคุณค่าน้ำในแหล่งน้ำหลักของประเทศพร้อมกับแนวโน้มของคุณลักษณะน้ำที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องด้วยการรุดหน้าด้านต่าง ๆ ในภายหน้า รวมถึงความเหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้อรรถประโยชน์ในกิจกรรมแต่ละระดับในในกรณีที่แหล่งน้ำนั้นมีการใช้คุณค่าหลายด้านโดยได้มีการนึกถึงการใช้ประโยชน์หลักเป็นสำคัญ ดังนี้ อันดับหลักเกณฑ์จะไม่ขัดแย้งต่อการใช้คุณประโยชน์หลายด้านในเวลาเดียวกัน ระลึกสุขภาพกับความปลอดภัยของชีวิตมนุษย์พร้อมกับสัตว์น้ำส่วนมาก ความเห็นถูกใจในการยอมรับอันดับคุณลักษณะน้ำในท้องที่ต่าง ๆ ของประชาชนในเนื้อที่เขตที่ลุ่มหลักและของประชาชนส่วนมาก ทั้งนี้ทั้งนั้น ในการปฏิรูปค่าหลักเกณฑ์การตรวจน้ำในภายหน้านั้นจำเป็นต้องจะต้องพิจารณาถึงความพอดีของประเภทการลงทุนและสถานะที่เป็นอยู่ทางเศรษฐกิจในเขตพื้นที่บริเวณที่ลุ่ม ที่อยู่ในแนวนโยบายเจริญตลอดจนความเป็นไปได้ในเทคโนโลยีในการเยียวยากากและสิ่งสกปรกจากจุดเริ่มต้นของเสีย ซึ่งยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการเตรียมการปรับปรุงเศรษฐกิจพร้อมด้วย สังคมด้วย เพื่อที่จะเป็นวิธีการการบำรุงคุณลักษณะน้ำในแหล่งน้ำที่คงสภาพดีกับเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งแก้ไขคุณค่าน้ำในแหล่งน้ำที่ถดถอย ไม่ก็มีความโอนเอียงของการถอยหลังในอนาคตให้มีสถานการณ์ที่รุดหน้า พร้อมทั้งเป็นการกระเกรียมการก่อนภาวะน้ำจะเน่าเกินความบรรเทาปกป้อง